ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

DOSTĘPNOŚĆ PODMIOTU PUBLICZNEGO

DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół w Żołyni

Zespół Szkół w Żołyni ma swoją siedzibę w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 59 i Gorskiej 2a. Budynki zostały wzniesione w latach  30-tych i 70-tych XX wieku, nie spełniają obecnych standardów określonych dla budynków użyteczności publicznej. Działki, na których budynki są posadowione, znajdują się nieopodal drogi wojewódzkiej, na kierunku Łańcut – Leżajsk. Przy ul. Górskiej oraz na terenie Zespołu Szkół znajdują się parkingi.

Parking dla osób ze szczególnymi potrzebami

Klienci ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z parkingu znajdującego się przed budynkiem Zespołu Szkół w Żołyni, do którego dojazd znajduje się od strony ul. Górskiej.

Wejście do budynku

Do Zespołu Szkół w Żołyni można wejść poprzez sześć wejść.

Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami

Osoba ze szczególnymi potrzebami, która chce dostać się do budynku napotka na przeszkodę w postaci schodów. Tuż przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Górskiej umieszczono dzwonek, którym należy przywołać pracownika Zespołu Szkół w Żołyni. Pracownik wskaże osobie ze szczególnymi potrzebami merytorycznego pracownika, celem załatwienia sprawy, z którą przyszedł interesant. Ten sposób postępowania zaleca się dla wszystkich osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.

Budynek szkoły nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół w Żołyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zszolynia.pl.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Pasierb, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2243008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 >>> Pobierz raport dostępności (plik pdf) <<<