ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Stypendia i nagrody
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Egzamin ósmoklasisty
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020
Rok 2020/2021
Rok 2021/2022

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.pl


Strona główna

"NIE ZMUSZAJMY DZIECI DO AKTYWNOŚCI
LECZ WYZWALAJMY AKTYWNOŚĆ,
NIE KAŻMY MYŚLEĆ
LECZ TWÓRZMY WARUNKI DO MYŚLENIA."

JANUSZ KORCZAK    

Swoimi działaniami świetlica obejmje wszystkich uczniów w szkole. Dla dzieci z klas I - III codziennie organizowane są zajęcia według planu pracy.

Świetlica spełnia funkcję wychowawczą, opiekuńczą, dydaktyczną, społeczną, wspomagającą, organizacyjną.

Funkcjonuje ona w godzinach 7:00 - 8:55 i 11:40 - 15:00. Zajęcia odbywają się w dwóch salach: klasopracowni sztuki nr 4 i rytmiki nr 14.

Kadrę pedagogiczną stanowią pani Joanna Pac i pani Aurelia Bem-Wróbel.

W statucie szkoły znajdują się zapisy na temat jej działalności (cele, organizacja, zadania).

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne(zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, dzierganie, origami itp.)

 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie wierszy, prozy, prasy)

 • wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, posługiwanie się słownikami, rozmowy i pogadanki, gry dydaktyczne i edukacyjne)

 • kształtujące umiejętności (wypowiadanie się na dany temat, pogadanki, zabawy typu "dokończ zdanie", "nazwa na daną literę", itp.)

 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, odgadywanie rebusów i zagadek, gry dydaktyczne, układanki, odrabianie prac domowych)

 • wzbogacające ekspresję twórczą (zabawy tematyczne, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne)

 • kształtujące ekspresję ruchową i zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe)

Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej co jest największym atutem spędzania wolnego czasu.A Tak Wygląda Nasza Praca ;-)

Do góry   
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

 1. Samodzielnie przychodzę do świetlicy po skończonych lekcjach.

 2. Zgłaszam nauczycielowi każde wyjście z sali, nie oddalam się od grupy w czasie zabaw na podwórku szkolnym.

 3. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

 4. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam - nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.

 5. Biorę aktywny udział w zajęciach.

 6. Staram się cicho pracować i bawić.

 7. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.

 8. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.

 9. Dbam o ładny wygląd sal, nie niszczę gier i sprzętu. Szanuję cudzą i swoją własność.

 10. Dbam o porządek w sali. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.

Do góry   
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SP NR 1 W ŻOŁYNI


Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły, przedstawiany jest do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
  • Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
  • Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  • Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
  • Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
  • Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  • Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  • Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

 2. Do zadań świetlicy należy:
  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności i samorządności;
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Organizacja pracy świetlicy

 1. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

 2. Uczniowie przebywają w świetlicy od godz. 7:00 - 16:00

 3. Kryteria i procedura przyjmowania dzieci do świetlicy:
  • do świetlicy przyjmowani są uczniowie na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów, wypełniając kartę zgłoszenia i informację o odbieraniu dziecka ze świetlicy(do pobrania ze strony internetowej szkoły),
  • wypełnioną kartę należy złożyć do 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,
  • kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja złożona z wicedyrektora szkoły i wychowawców świetlicy,
  • decyzja o przyjęciu ucznia do świetlicy zostaję podjęta najpóźniejdo 14 dnia roku szkolnego,
  • w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej w szczególności:
   • uczniowie rodziców pracujących (dwoje) i nie mogących zostawić dzieci pod opieką innych członków rodziny,
   • uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi,
   • uczniowie rodzin niepełnych i wielodzietnych,
  • istnieje możliwość przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego jeśli jest miejsce i wyrazi zgodę dyrekcja szkoły.

 4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

  Nieobecność na zajęciach świetlicowych należy usprawiedliwić w ciągu 7 dni.

  Jeśli nieobecność ucznia na zajęciach dłuższa niż miesiąc jest nieusprawiedliwiona, wówczas zostaje skreślony z listy obecności. Może zostać przyjęta kolejna osoba z listy oczekujących.

 5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
  • poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły,
  • zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego - w uzasadnionych przypadkach),
  • zawiadomienie rodziców o wypadku i stanie zdrowia wychowanka.

 6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

 7. Procedura odbioru dzieci ze świetlicy:
  • W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji wychowawcę świetlicy.
  • Nauczyciel uzgadnia z rodzicami czas odbioru dziecka, czeka na rodziców lub inna wskazaną przez niego osobę.
  • W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy o czasie, nauczyciel podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka.
  • Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami jest niemożliwy, nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz zawiadamia policję.
  • Z przebiegu sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi szkoły.
  • W przypadku powtarzających się sytuacji nieodbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie, w stosunku do rodziców/opiekunów zostaną podjęte odpowiednie działania np. powiadomienie Sądu Rodzinnego oraz skreślenie z listy uczestników zajęć.

 8. Procedura przyprowadzania do świetlicy dzieci z klas I przez wychowawców:
  • Wychowawca klasy pierwszej jest zobowiązany do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy.
  • Jeśli lekcje kończy inny nauczyciel (np. jęz. angielskiego, religii), jest on również zobowiązany do odprowadzenia dzieci do świetlicy po skończonej lekcji.
  • Nauczyciel jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

 9. Procedura postępowania z uczniami kl. I-III, które nie są zapisane do świetlicy:
  • W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy mogą uczestniczyć w zajęciach, gdy liczebność grupy obecnej na świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
  • Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie jest zapisany do świetlicy, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnia lekcję.
  • W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może osobiście przyprowadzić dziecko do świetlicy powiadamiając o tym rodziców.

 10. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych zasad.

Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa uczestnika świetlicy.
   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  • życzliwego i podmiotowego traktowania,
  • prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci,
  • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
  • wpływa na planowanie pracy w świetlicy.

 2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  • systematycznego udziału w zajęciach,
  • nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy ( osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
  • kulturalnego zachowania się,
  • przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i wyróżnienia

 • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • pochwała przekazana opiekunom,
 • dyplom lub drobny upominek na koniec roku szkolnego.

Kary

 • upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów,
 • poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
 • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
 • skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły na początku roku szkolnego;

 2. Plan pracy świetlicy szkolnej;

 3. Ramowy rozkład dnia.

 4. Tygodniowy rozkład zajęć - tematyczny.

 5. Dziennik zajęć.

 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

 8. Strona internetowa - szkolna.

 9. Regulamin świetlicy.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Statut Szkoły.

Do góry   
CZAS LEKCYJNY
7:15 - 8:00
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15
14:20 - 15:05

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31.12.2022
Ferie zimowe
16 – 29.01.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
6 – 11.04.2023
Egzamin ósmoklasisty
23.05.2023 - J. polski
24.05.2023 - Matematyka
25.05.2023 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
23.06.2023
Dni wolne od zajęć dydakty.
14.10.2022
20.10.2022
31.10.2022
02.05.2023
09.06.2023

AUTOBUS SZKOLNY
PRZYWOZY
Brzóza Stadnicka - 700
Opaleniska - 705
Zmysłówka SP - 710
Kopanie - 715
Zakącie - 720, 735
Bikówka - 723, 738
Górska - 725, 740
Smolarzyny - 720
Żołynia Dolna - 730

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Pn, Śr, Czw, Pt
Brzóza Stadnicka - 1500
Kopanie - 1335, 1425
Smolarzyny - 1335, 1425
Zakącie - 1335, 1425
Górska - 1335, 1425
Opaleniska - 1425
Zmysłówka SP - 1335, 1425
Żołynia Dolna - 1335, 1425

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Wt
Brzóza Stadnicka - 1550
Kopanie - 1335, 1515
Smolarzyny - 1335, 1515
Zakącie - 1335, 1515
Górska - 1335, 1515
Opaleniska - 1515
Zmysłówka SP - 1335, 1515
Żołynia Dolna - 1335, 1515

Copyright: J. Sobuś