ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Stypendia naukowe

Począwszy od roku 1997 przyznawane są Stypendia Naukowe Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej). Zasady przyznawania tego wyróżnienia określa szczegółowy regulamin. Rada Szkoły zgłasza kandydata do Kuratorium Oświaty.

W Liceum Ogólnokształcącym w Żołyni otrzymali to prestiżowe wyróżnienie następujący uczniowie:

 • Paweł Tokarz w roku 1997/1998 średnia ocen 4,77
 • Joanna Gerersorf w roku 1998/1999 średnia ocen 5,08
 • Paulina Niemiec w roku 1999/2000 średnia ocen 5,18
 • Anna Rumianek w roku 2000/2001 średnia ocen 5,18
 • Natalia Filip w roku 2001/2002 średnia ocen 5,08
 • Lidia Dudek w roku 2002/2003 średnia ocen 5,20
 • Lidia Dudek w roku 2003/2004 średnia ocen 5,08
 • Konrad Panek w roku 2004/2005 średnia ocen 5,08
 • Jacek Szpila w roku 2005/2006 średnia ocen 5,08
 • Justyna Buszta w roku 2006/2007 średnia ocen 5,08
 • Jolanta Machalska w roku 2007/2008 średnia ocen 4,93
 • Wojciech Kołcz w roku 2008/2009 średnia ocen 5,15
 • Grzegorz Fleszar w roku 2009/2010 średnia ocen 5,21
 • Adam Giża w roku 2010/2011 średnia ocen 5,36
 • Adam Giża w roku 2011/2012 średnia ocen 5,27
 • Kamil Szpila w roku 2012/2013 średnia ocen 5,40
 • Kamil Szpila w roku 2013/2014 średnia ocen 5,33
 • Dominik Wróbel w roku 2014/2015 średnia ocen 5,27
 • Weronika Szpytma w roku 2015/2016 średnia ocen 5,45
 • Weronika Buszta w roku 2016/2017 średnia ocen 5,07
 • Marcin Jucha w roku 2017/2018 średnia ocen 5,19
 • Wiktoria Lisowska w roku 2018/2019 średnia ocen 5,12
 • Fabian Dobek w roku 2019/2020 średnia ocen 5,06
 • Anna Filip w roku 2020/2021 średnia ocen 5,33
 • Aleksandra Słupek w roku 2020/2021 średnia ocen 5,18
 • Anna Filip w roku 2021/2022 średnia ocen 5,21
 • Maria Filip w roku 2021/2022 średnia ocen 5,25
 • Anna Filip w roku 2022/2023 średnia ocen 5,46
 • Patryk Cyburt w roku 2023/2024 średnia ocen 5,08

 


 

UCHWAŁA NR XVI/138/2020

RADY GMINY ŻOŁYNIA

z dnia 28 września 2020 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żołynia”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  oraz art. 90t ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żołynia”, zwanym dalej „programem”.

§ 2. 1. Formy realizacji programu:

1) Stypendium Naukowe Wójta Gminy Żołynia za szczególne wyniki w nauce, zwane dalej „stypendium”;

2) Nagrody Wójta Gminy Żołynia za szczególne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe, zwane dalej „nagrodami”.

§ 3. Stypendium otrzymuje:

1) do dziesięciu uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego na zasadach określonych w § 4 ust. 1;

2) do dziesięciu uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w drugim semestrze za osiągnięcia naukowe w pierwszym semestrze danego roku szkolnego na zasadach określonych w § 4 ust. 2;

3) po trzech uczniów klas drugich i wyższych liceum na zasadach określonych w § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Uczniowie, o których mowa w § 3 pkt 1, otrzymują stypendium, jeżeli uzyskali w kolejności najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez liceum, z zastrzeżeniem, że liczba punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym nie może być niższa niż 120.

 1. Uczniowie, o których mowa w § 3 pkt 2, otrzymują stypendium, jeżeli w wyniku śródrocznej klasyfikacji uzyskali najwyższą średnią ocen semestralnych,
  z zastrzeżeniem, że średnia ocen semestralnych nie może być niższa niż 4,5.
 2. Uczniowie klas drugich i wyższych liceum otrzymują stypendium, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali w danym roczniku najwyższą średnią ocen, z zastrzeżeniem, że średnia ocen nie może być niższa niż 4,5.
 3. W przypadku gdy z powodu otrzymania jednakowej ilości punktów, o których mowa w ust. 1, lub z powodu otrzymania jednakowych ocen, o których mowa w ust. 2-3, liczba uczniów jest większa niż określona w § 3 pkt 1-3, stypendium otrzymuje każdy z uczniów.

§ 5. 1. Stypendium dla uczniów klas pierwszych liceum przyznawane jest na okres 5 miesięcy, od września do stycznia danego roku szkolnego, na zasadach określonych w § 4 ust. 1 oraz na okres 5 miesięcy, od lutego do czerwca danego roku szkolnego, na zasadach określonych w § 4 ust. 2.

 1. Stypendium dla uczniów klas drugich i wyższych liceum jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego, na zasadach określonych w § 4 ust.3.

§ 6. 1. Kandydatów do stypendium wyłania rada pedagogiczna.

§ 7. Stypendium nie może uzyskać uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał:

1) stypendium Prezesa Rady Ministrów;

2) stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) inne stypendia za wyniki w kształceniu.

§ 8. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 200,00 zł.

§ 9. 1. Nagrodę za szczególne wyniki w nauce otrzymuje po 3 uczniów klas 7-8, w każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żołynia.

 1. Nagroda za szczególne wyniki w nauce może być przyznana uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej poprzedzającej okres, za który ma być przyznana nagroda, uzyskali w danej szkole podstawowej najwyższą średnią ocen.
 2. W przypadku gdy z powodu otrzymania jednakowych średnich ocen, liczba uczniów jest większa niż określona w ust. 1, nagrodę otrzymuje każdy z uczniów.

§ 10. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznana uczniowi, który został laureatem, finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

§ 11. Nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe może być przyznana uczniowi, który spełnia następujące kryteria:

1) został laureatem, finalistą lub zdobywcą miejsc I-III konkursów artystycznych na szczeblu ogólnokrajowym organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub

2) został mistrzem lub wicemistrzem w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich, był uczestnikiem półfinału lub finału na szczeblu krajowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych zaliczanych do dyscyplin olimpijskich organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, przy czym w przypadku dyscyplin zespołowych nagrodę otrzymuje 2 wyróżniających się uczniów, których wybiera opiekun/trener drużyny.

§ 12. Nagrody, o których mowa w § 9 - § 11 przyznawane są jeden raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu zajęć w roku szkolnym.

§ 13. Wysokość nagród, o których mowa w § 9 - § 11 wynosi 500,00 zł.

§ 14. 1. Stypendia i nagrody przyznawane są na wniosek dyrektora szkoły lub dyrektora zespołu szkół.

 1. Wniosek zawiera nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza, imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, uzasadnienie potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz numer rachunku bankowego, na który stypendium lub nagroda mają być przekazane.

§ 15. Wysokość kwoty na stypendia i nagrody zostanie każdorazowo określona w budżecie Gminy Żołynia na kolejny rok kalendarzowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XIX/175/17 Rady Gminy Żołynia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Gimnazjum w Żołyni i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żołyni (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r., poz. 1104).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

   Przewodniczący
Rady Gminy Żołynia

        Piotr Foryt  


 W roku szkolnym 2023/2024 stypendia otrzymali uczniowie:

Liceum Ogólnokształcące:

 

Anna Cisek - kl. I a (wrzesień 2023 - styczeń 2024)

Wiktoria Janusz - kl. I a (wrzesień 2023 - styczeń 2024)

Gabriela Trąd - kl. I a (wrzesień 2023 - styczeń 2024)

Karolina Korwin - kl. I a (wrzesień 2023 - styczeń 2024)

Miłosz Dudek - kl. I a (wrzesień 2023 - styczeń 2024)

 

Magdalena Cisek - kl. II a (wrzesień 2023 - czerwiec 2024)

 

Kamil Babiarz - kl. II a (wrzesień 2023 - czerwiec 2024)

Antoni Łojas - kl. II a (wrzesień 2023 - czerwiec 2024)

 

Klaudia Tkacz  - kl. III a (wrzesień 2023 - czerwiec 2024)

 

Jakub Grzywna  - kl. III a (wrzesień 2023 - czerwiec 2024)

 

Magdalena Nicpoń  - kl. III a (wrzesień 2023 - czerwiec 2024)

Wioleta Czech - kl. IV a (wrzesień 2023 - czerwiec 2024)